Privacy en algemene voorwaarden

1. Verantwoordelijke gegevensverwerking

Pictual

Vaddenhoek 55B, 9700 Oudenaarde

+32479084703

tijs@pictual.be

Pictual verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website [https://www.pictual.be/…]

Pictual is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pictual kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Pictual kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

3. Waarom deze gegevens nodig zijn?

Pictual verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

4. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Pictual. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van uw gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen, verwerking via online betaalproviders, krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garandeer ik de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Beveiliging van uw gegevens

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot tijs@pictual.be.

Indien u meent dat Pictual niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

6. Disclamer

Pictual behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.  

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Pictual en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan Pictual tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Pictual gedaan gelden slechts ten titel van inlichting en binden Pictual niet, behalve indien door Pictual schriftelijk of via email anders is vermeld. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever. Een offerte gedaan door Pictual heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Pictual is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Pictual wordt bevestigd en daartegen binnen 7 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Pictual met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Pictual eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Meerder ontwerpers / ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerder ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Pictual dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

4. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Pictual mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen. Pictual behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering uit te stellen met een termijn gelijk aan de vertraging die werd opgelopen door het laattijdig aanleveren van gegevens en materialen door de opdrachtgever.

5. Uitvoering van fotografische opdrachten

Pictual zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Pictual gebruikelijk werkt. Pictual spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat rederlijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Pictual worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen. Pictual garandeert uitdrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden. Pictual levert de beelden af in de door zijn gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Pictual slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elemeneten in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elemeneten in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nawerking hierbuiten is enkel na overleg met Pictual en kan extra kosten met zich meebrengen.

6. Prijzen

Alle prijzen die Pictual hanteerd zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Pictual hanteerd voor zijn diensten, op zijn website of die anderzins kenbaar zijn gemaakt, kan Pictual te allen tijde wijzigen. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Pictual vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pictual, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien partijen voor een dienstverlening door Pictual een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Pictual heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

7. Parkeervergunning en reiskosten

Bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen ten allen tijde voor de klant. Eventuele reiskosten bedragen € 0,43 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd. De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps.

8. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste prototype van het ontwerp of de laatste versie van de website te controleren en goed te keuren.

9. Levering en termijn van levering

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal. Digitale bestanden worden aleen in jpeg en/of pdf geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Pictual niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. De door Pictual vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Pictual heeft inzake leveringstermijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schade vergoeding doen ontstaan.

10. Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde website, die alleen ontwikkeld werden door Pictual, komen toe aan Pictual. Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen Pictual en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Pictual.

11. Auteursrechthebbende

Pictual garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als de maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12. Onderzoek naar het bestaan van rechten en de werking van mail

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Pictual het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Pictual uitdrukkelijk en integraal vrijwaren tegen alle claims terzake van derden. Het behoort evenmin uitdrukkelijk tot de opdracht van Pictual voor het controleren van de werking van email op externe mailservers (zoals bv. Google). Dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd in regie aan de dan geldende uurtarieven.

13. Naamsvermelding

Pictual is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een aankondiging, titelrol, in de broncode van een webpagina of op de webpagina zelf. Zonder voorafgaande toestemming van Pictual is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Pictual openbaar te maken.

14. Eigendom bij grafische vormgeving

Zolang geen nadere afspraken tussen Pictual en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Pictual aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d. blijven deze eigendom van Pictual.

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen, dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pictual veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Pictual in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Pictual gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Behoudens indien desbetreffend andere afspraken zijn gemaakt, heeft Pictual het recht om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Pictual, de kosten die Pictual voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet onder de normale overheadkosten vallen, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten.

19. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Pictual door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door gewijzigde of foutieve opdracht en /of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

20. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking.

21. Periodieke facturatie

Pictual heeft het recht, gedurende een opdracht de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Alle facturen zijn betaalbaar aan Pictual en zonder kosten voor Pictual binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij expliciet anders vermeld. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijn, is op de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de vervaldatum is, zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hierboven bepaald, een forfaitaire, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 15% op de factuurbedragen, met een minimum van 125 euro.

22. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Pictual zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

23. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Pictual redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Pictual het recht om deze opdracht te staken, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

24. Aansprakelijkheid

Pictual kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of net aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Pictual kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. Pictual is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van opensource software voor een opdracht ingeval de opdrachtgever op de hoogte is van het gebruik van open source software. Pictual is niet aansprakelijk voor het niet-werken van widgets van derden. Pictual is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

25. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pictual voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot rechtstreekse schade en tot het bedrag van het aan Pictual toekomende honorarium.

26. Kopieën en materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is uitgevoerd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Pictual niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

27. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Pictual voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende de door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

28. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Pictual is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Pictual zijn alleen de rechtbanken van Oudenaarde en Gent bevoegd.